5 Aanpak en perspectief

5. Aanpak en perspectief

Het duidelijk onder ogen willen zien van feiten, soms pijnlijke, is al een deel van de aanpak en de uiteindelijke overwinning.

Het  'openlijk ten toon stellen' is al een deel van 'en zo over hen zegevieren'.
Gods woord geeft zoveel genezing wanneer wij bekennen genezing nodig te hebben en dit zoeken in Gods Woord.

-God zond Zijn Woord en Hij genas hen -                       Ps. 107:20
-Ons geschiedt naar ons geloof-    
-Gods Woord keert nooit ledig weer-                                Jes. 55:11
-Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen-   
-Want hoevele beloften Gods er ook zijn
 in Hem is het: Ja.-                                                                2 Kor. 1:20
-Geslacht aan geslacht zullen Uw werken roemen,
 zij zulllen Uw machtige daden verkondigen-                   Ps. 145:4
-De Heere is koning voor eeuwig,
 Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht-                 Ps. 146:10
-Als Uw zonene Mijn verbond houden
 en Mijn getuigenissen die ik hun leer,
 dán zullen ook hun zonen voor immer op
 Uw troon zitten-                                                                      Ps. 132:12
-Mijn geest, die op u is
 en Mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb,
 zullen niet wijken
 uit de mond van uw kroost
 én uit de mond van het kroost van uw kroost
 zegt de Heere
 van nu aan tot in eeuwigheid-                                            Jes. 59:21

De inlossing  van deze beloften, het  "Ja"  erop,
zijn duidelijk het werk van de Heere Heere.
     - Hij zal het hart van de vaderen
        terugvoeren tot de kinderen
        en het hart van de kinderen
        tot hun vaderen-                                                             Maleachi 4:6


God zal de harten verbinden, en dat is meer dan de gedragingen, de kleding, de muziek, leefgewoonten of levensstijl.
- Is het leven niet meer dan de kleding?-
God zal de harten verbinden.
God is gericht op 
  
                                              H A R T S R E L A T I E

Als wij dan in dit proces Gods medearbeiders willen zijn zullen wij ook gericht mogen zijn op het leggen en voeden van die hartsrelaties, in jeugdwerk, als ouders in het gezins- en huwelijkspastoraat.
Er dient dus een 'verlossing van het volk' plaats te vinden

- van onder de wet staan naar vol van genade zijn, 

- van volgen van voorbeeld naar vol van Vaderbeeld,

- van doen onder druk naar leven in gemeenschap.

Als wij ons niet onttrekken aan ons eigen vlees en bloed
zal ons licht doorbreken als de dageraad,
              onze wond zich spoedig sluiten,
                        ons heil zal voor ons uitgaan,
                                 en de Heerlijkheid des Heeren zal onze achterhoede zijn.      Jesaja 58:8

Hartsrelaties leggen en voeden en de heiligen daartoe toerusten in het midden der gemeente, dat is de weg tot licht en heil in deze.

Verlossing zonder angst of pijn is niet denkbaar.
Als we echter juist in angst en pijn ons richten op de Heer,
ontstaat die verborgen omgang, die hartsrelatie, zoals o.a.
omschreven in Psalm 107.
Dan wordt ook Jacob, de afvallige, Israël, 
één die met God en mensen intens geconfronteerd werd en
daardoor een 'echt levende relatie' met God kreeg met alle
zegenrijke gevolgen van dien voor verre geslachten.
De persoonlijke relatie met Jezus, voorgeleefd en overgedragen
door ouders en leidinggevenden brengt hart op hart relaties tot stand.
Een persoonlijke omgang met Jezus, maakt de pedagoog tot
Jezus overbodig en leidt tot Gemeenschap en Godsvrucht.

'Tweede generatie?'
Als we dan die term willen gebruiken om iets negatiefs te benoemen
dan wil ik nu een héél positief perspectief benoemen met de term. 
                               'Derde Generatie'
De derde generatie volgt op de tweede, en nooit zal een generatie terugkeren!
De derde generatie, Jacob wordt Israël !
                          Vol van genade en waarheid !

                  'Over u zal de Heere opgaaan,
                   en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
                  Volken zullen opgaan naar uw licht
                  en koningen naar uw stralende opgang.'  

                                                                                                          Jesaja 60:2

        

 

 


 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.