12 Zo is er dan geen veroordeling meer

12. Zo is er dan geen veroordeling meer...

Veroordeling van de een door de ander is een grote blokkade voor het openen van de ene mens voor de ander. Angst voor veroordeling sluit af en schroeit dicht.
Veroordeling, opgelopen in het verleden, veroorzaakte pijn.
Pijn die angst opriep om weer veroordeeld te worden.
De enige weg om volkomen vrij te komen van veroordeling is door de werking van de 'Geest des levens'.
En Hij die deze Geest in ons laat werken, Jezus, is de enige weg waarlangs we vrij kunnen komen van alle veroordeling en alle schuld- en schaamtegevoelens dientengevolge.
De enige weg, maar ook een v o l k o m e n  weg.
De Wet van de Geest des Levens is hier de wet die werkt.
Een enorme kracht, waar de schepping plaatsvond en nu ook de herschepping. Het HERSTEL van de mens. Hij die sprak:
                                 'Er zij licht...'
kan het ook doen opgaan in onze harten door Zijn Geest.
En licht wekt altijd nieuw leven.
                   Licht doet ons de dingen zien zoals ze zijn.
Vandaar dat een 'W a n d e l   i n    h e t    Li c h t'  zo belangrijk is.

Vragen:

1. Wat voor soort wetten ken je? Breng ze onder in 2 categorieën.

2. Wat voor wetten golden er onder het Oude Testament en welke in het Nieuwe Testament?

3. Welke wetten zijn bij de hulpverlening het meest ter sprake?

4. Er zijn twee manieren van 'hulpverlening'. Probeer deze eens te beschrijven n.a.v. het onderscheid gevonden in vraag 1.

5. Het 'doe dat' en gij zult leven lijkt 'aangepast' maar is het niet!  Waarom niet?
 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.