7 Generatieconflict

7. Genaratie conflict

Generatieconflict is een relationele kracht. Botsende harten, botsende verwachtingen. Het overdragen van een Beeld wordt verstoord door dit conflict. Gerechtigheid is een vrucht die in vrede gezaaid wordt. Dus zeker ‘Beeldoverdracht’. Dit generatieconflict ligt veelal in de daden van de mensen. Worden daden afgedwongen door wetten, dus onder dwang en met angst voor straf, dan krijgen we hooguit ‘netjes doende mensen’. Maar in wezen verlamd, onzelfstandig. Niet in staat om zèlf te kiezen, zèlf te willen, en zèlf niet te willen. De wet verlamt en brengt in conflict. Normen variëren van geslacht tot geslacht. Elke tijd heeft zijn eigen normen, dus ook zijn eigen verwachtingspatronen. Door een hartsrelatie is dit conflict òf zelfs te voorkomen, òf te herstellen en uit de weg te ruimen.
‘Hij, die aan de boezem van Zijn Vader was’  (Joh. 1:18)
‘Wilde zijn in de dingen van Zijn Vader’  (Luc.2:49)

Vragen:

1. Waarom is God dienen met heel je hart, heel je ziel en al je kracht zo belangrijk voor ‘Beeldoverdracht’?
2. Leerstellig geloof is wettisch, wat zijn de twee gevolgen daaruit die het generatieconflict verscherpen?
3. Normen liggen in het doen. Waarom heeft het generatieconflict meer te maken met het doen van de mens dan met zijn wezen?
4. Een gezamenlijke vriend kan tussen twee mensen vrede stichten. Hoe zie je in dit verband Hebr. 13:8 en Mal. 4:6?
5. Psychologie kent pubertijd. De Bijbel ook? Zo niet, waarom dan niet?

In de tekening gebruikte teksten:

Ps. 33:11  De raad des HEREN houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.

Hebr. 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

1 Kor. 3:9  Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

Joh. 1: 18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Deut. 6:5-9 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

Luc. 18:16  Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

Mal. 4:6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

Ps. 145:4  Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, zij zullen uw machtige daden verkondigen.

  

        

 

 

Maak uw keuze

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.