Geest Ziel en Lichaam

Geest, Ziel en Lichaam


Ieder mens bestaat uit drie delen te weten: Geest, Ziel en Lichaam.
Dat we een lichaam hebben is duidelijk.
We voeden ons lichaam. We kunnen pijn lijden, we kunnen ons bewegen of voeden.
Dat we een ziel hebben is ook duidelijk.
Het is algemeen aanvaard met name in de wetenschap, de psychologie.
Maar nu komt het, dat de mens een geest heeft is veel minder bekend en aanvaard.
Deze drie begrippen worden overduidelijk in allerlei situaties omschreven in het leven van de mensen uit het Oude testament en uit het Nieuwe testament.

De innerlijke mens  bestaat uit ziel en geest. Deze twee woorden zijn in het Hebreeuws nèfèsh en ruach. En in het Grieks zijn de woorden ziel en geest, respectievelijk psychè en pneuma. En voor het lichaam is er in het Grieks het woord soma. Deze drie delen van de mens zijn altijd met elkaar verbonden en betrokken bij alles wat hij beleeft, doet of denkt.

Het verschil tussen ziel en geest wordt in heel veel gevallen niet gekend. We hebben wel een wetenschap betreffende de ziel, de psychologie maar we hebben geen wetenschap met betreffende de geest met de naam pneumatologie. We hebben wel de term psychosomatische klachten, maar het woord ‘pneumasomatisch’ bestaat helemaal niet.

In de cirkel ziet u geest, ziel en lichaam uitgebeeld in hun onderlinge wisselwerking. De drie pijltjes geven dit aan. De eerste keer dat er van alle drie, lichaam, ziel en geest gesproken wordtin èèn  tekst, in het Nieuwe Testament, wil ik nu weergeven.

En Hij, de God des vredes heilige u geheel en alm, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.” 
1 Thessalonicenzen 5:22

Hier zien we dat zowel lichaam, als ziel en geest genoemd worden. We zien dat de geest van de mens duidelijk samenhangt in deze tekst met de God van harmonie, de God des vredes.  En dat is de vrede in mensen.  En nu zijn we al direkt bij de kern van de genezing door God’s Geest aangekomen nl. de innerlijke vrede, door de kracht van God’s Geest. Deze werkt in op onze geest en dit werkt door in ons lichaam, in de vorm van harmonie; dus gezondheid.
Dat vrede door de Heilige Geest in onze ziel kan doorwerken en zo gezondheid bewerkt, is een zeer belangrijk gegeven. En op grond van twee getuigen staat een zaak vast, daarom wil ik hier alvast nog een tekst noemen die belangrijk is in dit verband.

“En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”
Filippenzen 4:7

In deze tekst ziet u dat de vrede Gods onze gedachten en onze harten, of te wel onze gevoelens, kan behoeden. En dat deze kracht alle verstand te boven gaat.

          3         

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.