8 Gods uitnodiging

8. Gods uitnodiging

God nodigt ons uit om in diepe geestelijke gemeenschap met Hem te leven, door de kracht van de heilige Geest in ons leven uit te nodigen en zijn werk in ons te doen, in Jezus’ naam.

'Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest  van God in u woont?' (1 Kor. 3:16)

'Hun daden gedogen niet  (...), want een geest van ontucht woont in hen, en de Here kennen zij niet.' (Hos. 5:4)

God wil met ‘Zijn beeld’, de mens, omgaan zoals een man met zijn vrouw, afgezien van leeftijd of cultuur:

'Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming: Ik zal u mij tot bruid werven door trouw; en u zult de Here kennen.' (Hos. 2:18)

'Ja, wij willen de Here kennen, er naar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit'. (Hos. 6:3)

(In het land van de profeet Hosea heerste vaak langdurige droogte. Daardoor werd de regen als een enorme zegen ervaren, en zeker de ‘late regen’, die vlak voor de oogst viel en, als het ware , de finishing touch daaraan gaf!)

'De vrucht van de heilige Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (...) Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.' (Gal. 5:22 en 25)

'Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Dit zei Jezus van de (heilige) Geest,
welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.'
(Joh. 7:37)  

        

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.